BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Starszego referenta ds. finansowych

 • Wymiar etatu 1/1
 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

Wymagania niezbędne:

 • dobry stan zdrowia,
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie ekonomii, rachunkowości budżetowej lub administracji,
 • minimum 5 letni staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej,
 • znajomość przepisów w zakresie: finansów publicznych, postępowania egzekucyjnego w administracji,rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i podatków,
 • znajomość pakietu Office,
 • umiejętność obsługi programów: Eksploratora VideoTelBanking, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, Finansowego Dochodów Budżetowych (Rozrachunki),
 • zdolność do analitycznego myślenia,
 • obowiązkowość, skrupulatność, terminowość, komunikatywność,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość obsługi sekretariatu, urządzeń biurowych, itp.

Wymagania pożądane:

 • znajomość zagadnień związanych z wynagrodzeniami, rozliczeniami z ZUS oraz pracowniczymi
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • kursy i szkolenia w zakresie windykacji należności,
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność obsługi programów: Płatnik, Płace i Kadry jPROBIT.

Główne obowiązki:

 • przypis należności budżetowych,
 • odpis i księgowanie spłat należności,
 • naliczanie odsetek za zwłokę,
 • windykacja należności budżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań o należnościach,
 • obsługa kasy,
 • zastępstwo pracownika Sekretariatu.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny - podpisane własnoręcznie
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego podpisane własnoręcznie
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach

Termin składania dokumentów: 14.07.2017 r.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można przesłać drogą pocztową na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Królewiecka 195
82-300 Elbląg

lub składać osobiście w siedzibie PSSE w Elblągu adres j/w w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00 w kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko starszego referenta ds.finansowych".

Inne informacje:
        O sposobie rozpatrzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).

       Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty". W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty.

Aplikacje niekompletne lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania drogą pocztową znaczenie będzie miała data stempla pocztowego

Nabór pracowników