BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Ustawa Antynikotynowa

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, że w dniu 15.11.2010 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobach tytoniowych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) Zgodnie z treścią nowych zapisów bezwzględny zakaz palenia obowiązuje:

 1. na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne,
 2. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej (za wyjątkiem domów pomocy społecznej lub domów spokojnej starości, w których właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnie),
 3. na terenie uczelni (za wyjątkiem obiektów, w których właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnie),
 4. w pomieszczeniach zakładu pracy (za wyjątkiem zakładów, których właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnie – nie dotyczy zakładów pracy wymienionych w pkt. 1,2)).
 5. w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
 6. w lokalach gastronomiczno–rozrywkowych za wyjątkiem lokali z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, z których właściciel lub zarządzający wyłączy spod zakazu zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne, wyposażone w wentylację uniemożliwiającą przenikanie dymu tytoniowego do pozostałych pomieszczeń
 7. w środkach transportu publicznego (dotyczy także taxi),
 8. w obiektach służących obsłudze podróżnych (za wyjątkiem obiektów w których właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnie),
 9. na przystankach komunikacji publicznej,
 10. w pomieszczeniach obiektów sportowych,
 11. w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
 12. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego,

      Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w których obowiązuje zakaz palenia musi umieścić w widocznych miejscach oznaczenia słowne i graficzne, informujące o zakazie palenia tytoniu.

     Poprzez określenie „palarnia” należy rozumieć pomieszczenie wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń ciągów komunikacyjnych, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny, w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

     W miejscach sprzedaży wyrobów tytoniowych należy umieścić widoczną i czytelną informację o treści „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”

      Sprzedaż wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, a także sprzedaż z automatów oraz w systemie samoobsługowym są zabronione.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny otrzymał uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu, w których wprowadzony jest zakaz używania tytoniu, który nie umieszcza informacji o zakazie palenia oraz na osoby palące w miejscach objętych zakazem.